spolek isidor

Spolek Isidor byl založen v roce 2016 s cílem opravit kapli sv. Isidora, která se nachází na Vinici v katastrálním území Brada. Spolek se snaží kapli uvést do pokud možno původního stavu podle zásad správné praxe restaurování památek.

Spolek Isidor byl podle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové zapsán do spolkového rejstříku dne 9. 3. 2016 pod identifikačním číslem 04887727.

číslo účtu spolku : 4281305369 / 0800

Když se řekne Isidor

O významu a souvislostech jmen Isidor/Ísidóros ve starém věku

Jméno patřilo a patří v Čechách mezi vzácné. Málokdo z nás někoho z Isidorů zná. Je původu hellénistického a pravděpodobně se vynořilo v ptolemaiovském Egyptě.

Souvisí s kultem Ísidy, v hellénském a posléze i římském světě velice populární formy staroegyptské bohyně Eset. Ísidóros totiž znamená řecky „Dar Ísidy”, tedy Ísidar (srov. Theodóros, Theodóra, Božidar/Božidara).

Jak se polytheistické jméno dostalo mezi monotheistické světce, zůstane záhadou. Dřevní křesťané dbali ideologické čistoty, nicméně jméno bylo zjevně natolik zažité, zejména v Egyptě, že se o jeho původním významu nespekulovalo. Ostatně Ísis oděná do tmavě modrého pláště obšitého hvězdičkami a měsíci s hvězdami kolem hlavy, někdy s novorozenětem na rukách stála křesťanům vzorem k jejich madonně, Panně Marii. Tedy až tak cizí prvek v Ježíšově mladé obci to nebyl.

Polytheistických nositelů jména není mnoho známo. Většinou to nebyli etničtí Helléni. Ísidóros z Charakény (dnešní Basra s okolím, kde už tehdy žili Arabové) sepsal v době kolem roku 50 př. n. l. zeměpisné pojednání o parthské říši. Jiný Ísidóros byl významný pirát, pravděpodobně z Kilikie, ve službách pontského krále Mithridáta VI. ve válce s Římany; dopaden a popraven byl roku 72 př. n. l. na rozkaz L. Licinia Luculla.

Další Ísidóros byl nauarchem, tedy admirálem, flotily Antiocha III. a ani on svému králi proti Římanům příliš neprospěl (třebaže o jeho osudu nevíme nic, můžeme spekulovat, že válku přežil). Z posledního století př. n. l. jsou známa ještě jména jistého kynického filosofa a jiného z Pergama, filosofa skeptické školy a k tomu řečníka. O těch ale nevíme vůbec nic.

První známý křesťan se jménem Ísidóros byl jistý legionář z Egypta. Během Deciova pronásledování monotheistů roku 251 n. l. jako všichni křesťané odmítl obětovat v rámci panovnického kultu a byl proto pro porušení „dienstreglementu” na Chiu sťat. Podobným aktům říkají křesťané mučednictví (martyrium, svědectví o víře), a jejich aktérům mučedníci. Ísidórovy ostatky se mnohem později dostaly do Benátek, odkud je Italové roku 1967 vrátili do chíjské katedrály. Pravoslavní křesťané ho mají za ochránce námořníků, jeho svátek se drží 14. května.

Nejznámějším z Isidorů je kněz a literát původem z Cartageny, pro sídlo svého biskupského úřadu však zvaný „ze Sevilly” (zemřel roku 636). Autor encyklopedie využívající zanikajících vědomostí polytheistického světa je řazen mezi otce západního křesťanství, od roku 1598 světcem a jeho památečným dnem je 4. duben, den jeho smrti.

Isidor Madridský, San Isidro nebo též Isidro Labrador byl prostý rolník, disciplinovaný poddaný jistého šlechtice, pro něhož vzorně vykonával polní práce. Dělil se s ještě chudšími o jídlo a proslul tím, že jeho tělo bylo při otevření hrobu nalezeno nedotčeno, ačkoli leželo mnoho desetiletí v zemi. Jeho dnem je 15. květen, je patronem Madridu a zaujal i haitské vyznavače voodoo, kteří mu říkají duch Azacca. Ochraňuje všechny tvrdě pracující Haiťany na polích, a k tomu kouří fajfku.

-lgtt-

Pro Spolek Isidor sepsal PhDr. Josef Landergott, autor Chronografie starověkých dějin (viz http://www.kleio.cz)